Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022-2023