• 19.05.2021

    Zarząd UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 741352, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 19 maja 2021 r., na godzinę 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

    Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia – 19.05.2021r.
    Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UF GAMES S.A. – 19.05.2021r.