Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Forever Entertainment S.A. 1 560 000 1 560 000 45,22% 45,22%
Ultimate Games S.A. 1 114 565 1 114 565 32,31% 32,31%
Pozostali* 775 435 775 435 22,48% 22,48%
SUMA 3 450 000 3 450 000 100,00% 100,00%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent