Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Forever Entertainment S.A. 1 560 000 1 560 000 45,22% 45,22%
Ultimate Games S.A. 1 105 250 1 105 250 32,04% 32,04%
Jakub Trzebiński 181 500 181 500 5,26% 5,26%
Pozostali 603 250 603 250 17,49% 17,49%
SUMA 3 450 000 3 450 000 100,00% 100,00%

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent