Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2021-2023 (w zł)

Wyszczególnienie 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 459 783,78 2 936 756,66 1 730 909,81
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -206 367,36 -5 547,75 -181 079,49
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 253 416,42 2 931 208,91 1 549 830,32

Źródło: Emitent