Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.ufgames.pl  (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest spółka  UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 87/102 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000741352, NIP: 7010838085, REGON: 380937330 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem contact@ufgames.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie jakichkolwiek wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem contact@ufgames.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę* – odnosi się do wysyłki newslettera Administratora (dalej “Newsletter”).

* Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku świadczenia usługi Newsletter, obligatoryjnie zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.

PLIKI COOKIES

Administrator przetwarza również informacje dotyczące użytkowników poprzez pliki cookies. W celu uzyskania pełnej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z Polityką Cookies udostępnioną pod adresem https://ufgames.pl/polityka-cookies/. Polityka Cookies stanowi integralną część niniejszej Polityki Prywatności.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie EOG, na serwerach własnych lub zabezpieczonych serwerach opisanych dalej Zaufanych Partnerów. Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne
w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem serwisu  www.ufgames.pl

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym

Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej:

  • partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,
  • prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
  • prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,
  • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres  contact@ufgames.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora:  contact@ufgames.pl.

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.