Wyszczególnienie 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży 1 875 085,40 5 069 144,78 4 253 416,42
Zysk ze sprzedaży 160 235,00 872 134,73 4 121 636,80
Amortyzacja 0,00 0,00 0,00
EBIT 160 209,49 872 134,73 1 120 637,21
Zysk netto 147 043,49 776 526,04 1 035 224,86
Aktywa trwałe 0,00 1 969 239,07 1 742 683,09
Aktywa obrotowe 1 065 329,99 1 379 157.93 1 783 931,11
Zapasy 882 277,87 0,00 18 076,17
Należności krótkoterminowe 195,50 123 719,41 157 718,25
Środki pieniężne 182 856,62 1 038.476,44 1 364 655,16
Kapitał własny 911 083,58 2 886.111,45 3 075 322,56
Zobowiązania i rezerwy 154 246,41 549 299,30 451 297,64
Zobowiązania krótkoterminowe 154 246,41 347 877,60 68 991,64
Suma bilansowa 1 065 329,99 3 348 397,00 3 526 614,20

Źródło: Emitent